Berardmetoden

Om Berardmetoden och hur den fungerar

Vad är Berardmetoden?

Berardmetoden är en ljudbaserad intervention utvecklad av öron- näs- och halsläkaren dr Guy Berard. Metoden går ut på att normalisera ljuduppfattningen hos barn och ungdomar med sensomotoriska besvär genom att stimulera hörseln med hjälp av modulerade ljudfrekvenser. Utöver att förbättra ljuduppfattningen, ser man att denna behandlingsmetod även ger positiva effekter på allmäntillståndet hos patienterna då ljud och övriga sinnen i allra högsta grad påverkar vårt välmående.

Berardmetoden, eller ”auditory integration training” som den heter på engelska, tillämpas världen över. Särskilt utbredd är den i USA där flera tusentals patienter har genomgått behandlingen. De patienter som behandlas med Berardsmetoden lider vanligtvis av neuropsykiatriska funktionshinder, psykosociala problem, läs- och skrivsvårigheter såsom dyslexi, hörselproblem och/eller stressrelaterade symtom. Eftersom Berardmetoden har påvisat positiva resultat vad gäller inlärningsförmågor hos barn och ungdomar, så används behandlingsmetoden ofta i utbildningsrelaterade syften.

Behandlingsmetoden, som utvecklades under 1950-talet i Annecy, Frankrike, är väl tillämpad. Under sina aktiva år i läraryrket, behandlade dr Berard över 8000 patienter där samtliga uppvisade önskvärda resultat. Idag finns det flera behandlingscenter runt om i världen som erbjuder metoden, även i Sverige. På många håll är metoden vedertagen för behandling av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionedsättningar såsom autism men även dyslexi, utbrändhet och stress.

Hur auditiv integrationsträning går till

Auditiv integrationsträning är en form av ljud- och musikterapi som alltså består av modulerade ljudfrekvenser som patienten lyssnar till i hörlurar. Behandlingen pågår under en halvtimme, två gånger om dagen med minst tre timmars mellanrum, i tio dagar. Patienten ska sitta i en lugn miljö och tyst lyssna till musiken i hörlurarna.

Det förväntade resultatet av behandlingen är huvudsakligen att ljudkänsligheten minskar. Många patienter upplever, till följd av behandlingsmetoden, även en förbättrad social kompetens, ökad koncentrationsförmåga, ett mer uttrycksfullt språk, förbättrad sömn samt en förbättrad studieprestation.

Patienter rekommenderas få den auditiva integrationsträningen administrerad av en certifierad instruktör av Berardmetoden. För de som inte har möjlighet att ta sig till ett Berardcenter, finns program anpassade att utföras i hemmet.

Vem bör använda sig av Berardmetoden?

Berardmetoden lämpar sig för de som vill:

1. Öka koncentration, fokusering och uppmärksamhet för bättre resultat i studier och/eller arbete
2. Planera tiden bättre och få tid över
3. Bli rustade mot stress och stressrelaterade besvär
4. Må bra, även när ”höstmörkret faller”
5. Utveckla positiv självhävdelse och beslutsamhet (få mer ”skinn på näsan” med andra ord)
6. Utveckla språkörat för nya språk
7. Få hjälp att sova gott och vakna utvilade efter nattens sömn
8. Öka vår sociala kompetens
9. Bli mer kreativa, få inspiration till att frigöra vårt skaparflöde samt utveckla musikalitet och bärighet i rösten

Musik som används i Berardmetoden

För att den auditiva integrationsträningen ska ha en så god effekt på patienten som möjligt, behöver musiken som används innehålla vissa egenskaper och kvaliteter. Bland annat ska den innehålla ett brett spektrum av frekvenser samt ett livfullt tempo med en konsekvent volym genom hela låten. Detta gör att den större delen av den samtida musiken som spelas på radio, inte lämpar sig för behandlingen. Tillsammans med Bill Clark (upphovsmannen av BGC-metoden) fastställde dr Berard kriterierna för lämplig musik att använda under behandlingen.

Det ligger på instruktörens ansvar att välja lämplig musik som optimerar lyssningssessionerna så att bästa möjliga resultat kommer ut av dessa. För att kunna utlösa neuroplasticitet som ligger till grund för hur hjärnan omorganiserar sig och skapar nya vägar, behövs variation, frekvens och intensitet. Av den anledningen använder man sig av en bred variation av musik som vanligtvis inte är samtida.

Patienten är alltså inte tillåten att välja musik efter önskemål under lyssningssessionen eftersom den musik som vanligtvis väljs inte lämpar sig. Patienterna är fria att själva välja vad de vill lyssna på på sin fritid, men under sessionerna är det alltså instruktören som bestämmer. Självklart ska försiktighet vidtas för att undvika exponering av allt för högljudd musik. Patienten avråds använda hörlurarna för andra ändamål än den auditiva integrationsträningen.

Effekter av Berardmetoden

Ökad ljuduppfattning
Örat hör – hjärnan lyssnar
Att höra och att lyssna kan jämföras med att titta och att se. Vi kan höra utan att lyssna och vi kan titta utan att se. Vi hör alla ljud som omger oss, när vi lyssnar har vi valt att höra de ljud som intresserar oss. Berardmetodens modulerade ljudfrekvenser hjälper oss att aktivera förmågan att lyssna.

Integrationsträningen stimulerar centra i båda hjärnhalvorna så att de fungerar bättre och kommer i harmonisk balans. Detta ”väcker slumrande hjärnceller” och frigör den personliga kapaciteten.

Varför höger öra?
Hörseln är korsvis kopplad i hjärnan, höger öra till vänster hjärnhalva och vänster öra till höger hjärnhalva. Höger öra har den kortaste vägen samt den snabbaste kopplingen till tal- och språkcentra som ligger på vänster sida i hjärnan. Från höger öra har vi också den bästa kopplingen för stimulering av högre funktioner (kognitiva centra) där information hanteras. Det påverkar hur vi tänker samt hur vi hanterar logiska uppgifter, matematik, grammatik, med mer.

Att ha ett högeröra som uppfattar de flesta ljudfrekvenserna före det vänstra (aktivt högeröra eller högerdominans) innebär också snabbare uppfattningsförmåga. För en elev betyder detta att denne kan ”hänga med” bättre och inte bara höra vad som sägs utan också förstå snabbare och bättre. Eleven blir helt enkelt mer närvarande. Med en bättre förståelse och en större kontroll, kommer ett ökat självförtroende vilket gör att lärandet blir roligare samt ger ett större utbyte.

I sin bok Hearing Equals Behavior skildrar dr Berard hur hörseln påverkar vårt beteende. Han påvisar bland annat hur högerdominans i hörandet ger de bästa förutsättningarna i den auditiva integrationsprocessen, det vill säga hjärnans förmåga att ta emot, sortera och inordna ljudintryck. Att kunna uppfatta vad som händer omkring oss är avgörande för vårt beteende och för hur vi orienterar oss i tillvaron. Att kunna uppfatta vad som händer omkring oss ger säkerhet och kontroll vilket är viktigt för vår självtillit.

En del har ett vänsteröra som uppfattar de flesta ljudfrekvenserna före det högra (vänsterdominans) vilket innebär att ljudintrycken måste ta en omväg via höger hjärnhalva för att slutligen nå tal- och språkcentra på vänster sida. Kopplingen hörsel – tal blir långsammare vilket drabbar uppfattningsförmågan vilket i sin tur kan ge störningar i inlärningen. För att kompensera den här situationen försöker hjärnan ”tolka om” intrycken för att få integrationen i rätt ordning vilket i längden kan skapa ett stresstillstånd. Att inte rätt uppfatta ljudintrycken kan skapa frustration, missmod och sänkt självförtroende.

Berardmetoden rättar till balansen i lyssnandet och aktiverar hörandet till högerdominans. Aktivering av högerörat gör att vi fungerar bättre och på en högre nivå, det vill säga vi mår bättre, att vår sociala kompetens ökar samt att studie- och arbetsresultaten förbättras. För många leder det till ett personligt ”peak performance”.

Cocktail effekten
Cocktail-effekten är ett problem som innebär att ”ljud stör ljud”, det vill säga svårigheter att uppfatta vissa ljud på grund av andra ljud i omgivningen som stör. Denna effekt brukar uppstå i miljöer med ”sorl” i bakgrunden. Många personer undviker ljudrika miljöer på grund av sin oförmåga att kunna fokusera på olika ljudkällor. Situationen framkallar stress vilket gör att de drabbade känner sig utlämnade till ett ”ljudkaos”. Berardmetoden hjälper hjärnan att urskilja ljud från en ljudrik bakgrund.

Tentamenstress
Stress, nervositet och oro inför och under prov/tentamen är en koncentrationsstörning som blockerar kontakten med ”kunskapsbanken”. Med hjälp av Berardmetoden kan eleven lättare hantera stressfulla situationer.

En av de behandlade patienterna gav följande beskrivning av hur det kändes efter träningsprogrammet: –”Det kändes som jag hade en skärm som omgav mig, precis samma känsla som om jag satt hemma i mitt rum och skrev”.

Ökad koncentrationsförmåga
Koncentration
I vårt arbete ser vi många olika former av koncentrationsstörningar. Det kan handla om svårigheter att komma till ro för att komma igång med en uppgift – att man har en ”lång startsträcka”. Eleven skall ”bara” ringa ett samtal eller ”måste” titta på ett tv-program innan denne tar itu med uppgiften.

Att komma igång men att inte kunna behålla fokus, saboterar koncentrationen för elever som vill kunna genomföra en uppgift. Man kan öppna en bok för att börja läsa, men det dröjer inte länge förrän tankarna börjar vandrar iväg. Det blir då lätt att man hakar upp sig och läser samma sida om och om igen utan att något fastnar. Många ger upp och får ingenting gjort.

Berardmetodens integrationsträning tränar eleven att bygga upp fokus även på de läroämnen som känns ”motiga”. Berardmetoden rekommenderas även för elever med olika typer av ljudkänslighet. Ljudkänslighet medför att eleven inte klarar att höra vissa ljud, buller eller vistas i ljudrika miljöer. Dessa problem stör inte bara koncentrationen utan har en nedbrytande effekt på hela inlärningssituationen.

Integrationsträningen i Berardmetoden gör att ljuduppfattningen tränas upp mot en normalisering med positiva effekter på inlärningen. Det i sin tur kan ge dramatiska förbättringar på hälsan.

Förbättrade studie- och arbetsresultat
Studieprestation
Berardmetoden stimulerar till effektiv inlärning genom förbättringar i uppfattning, uppmärksamhet, koncentration, hantering av information, språkutveckling samt inom många andra områden för att höja den personliga kapaciteten optimalt.

Peak performance
Berardmetodens träningsprogram stärker den personliga utvecklingen och höjer kapaciteten för bättre arbetsprestationer genom att frigöra flödet av inspiration, idéer och kreativitet till en personlig ”peak performance”. Vi upptäcker på så vis nya förmågor hos oss själva.

Allt om Berardmetoden